Välkommen som medlem

 

Häng med bli medlem nu !

IMG_0810

 

Medlemskap

Vill du bli medlem i Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben betalar du in medlemsavgiften för 2023:

290:- för fullbetalande medlem.
75:- för familjemedlem bosatt på samma adress.

Som ny medlem fyller du i formuläret och skickar en betalning märkt med ditt namn och postort.

Förnyelse av medlemskap vid årsskiftet så skickar man endast betalning med sitt namn, postort alternativt medlemsnummer.

Har du flyttat eller bytt e-postadress så maila vår kassör på kassor@srtbk.se


Medlemskap betalas till:

BGNR: 188-2976 Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben

För medlemmar utanför Sverige:
BIC/iban HANDSESS / SE62 6000 0000 0007 4107 4478

Handelsbanken Box 64 645 21 Strängnäs

Medlemsskapet löper per kalenderår 1/1 till 31/12 (medlemskap betalade första oktober eller senare gäller hela nästkommande år)
OBS! För att ha ett sammanhängande medlemskap, ska avgiften vara betald senast 31/1 varje år!

Ett tips till våra uppfödare; Skänk ett valpgåvomedlemsskap för 100:- till dina valpköpare.

Man behöver inte äga en Bolonka för att vara medlem.

Medlemskap

Bli medlem 2023

* = obligatoriskt


 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

GDPR klubbens hantering av personuppgifter

Om personuppgiftsbehandling
Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya
dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa om hur SRTBK, Svenska Russkaya Tsvetnaya
Blonkaklubben behandlar dina personuppgifter.
Reviderad 2023.08.01
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och
med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.
Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar,
utställningar, prov, MH, BPH med flera) i SRTBK.
Som medlem, deltagare, förtroendevald med mera i SRTBK och vid deltagande på klubbens
aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar, med mera) godkänner du att klubben
sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att klubben ska kunna verka i enlighet
med sitt syfte och sina mål, vilka framgår av klubbens stadgar. Vid anmälan till aktiviteter, registrering
av hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av klubbens
information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver klubben
informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.
Information om SRTBK:s rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap,
registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar
 Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter
SRTBK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina
personuppgifter godkänner du att klubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal
och dels med klubbens berättigade intresse som rättslig grund. I samband med SRTBK;s aktiviteter,
till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de
flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär,
men insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller
som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister. Vi
använder dina lagrade personuppgifter för att vid behov kunna hantera dina kopplingar till SRTBK
såsom utskick eller kontakt inom organisationen. Vi använder informationen som lagras om vi behöver
komma i kontakt med dig som medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang. Uppgifterna
används även av klubben och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende
medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens
intresse. Personuppgifterna kan även komma att användas för informationsutskick samt för
direktmarknadsföring från klubben och dess samarbetspartners. Kontakta vår kassör om du önskar
avsäga dig direktmarknadsföring. Vid olika typer av möten sparas även personuppgifter i olika typer av
dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll
och verksamhetsberättelse.
 När lagrar vi personuppgifter
SRTBK lagrar personuppgifter i samband med olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om
medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in, vid valphänvisning eller när du anmäler dig till
någon utställning/ aktivitet. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar
uppgifterna.
 Vilka personuppgifter lagrar vi
De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och
kurser eller vid ansökan om medlemskap. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De
uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar. SRTBK hämtar i första hand in uppgifter direkt
från dig eller uppgifter lämnade av dig via SKK eller någon annan SKK-ansluten klubb,
samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer.

 På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade
informationen

Vi lagrar personuppgifter på klubbens datorer, i molntjänster, i bokföringsprogram och i manuella
register och arkiv. De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar samt av styrelsen utsedda och
ansvariga medlemmar och funktionärer. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå
 Hur länge lagrar vi personuppgifter 
SRTBK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SRTBK:s
register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig såsom protokoll med flera. En
person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att
medlemskapet upphörde, detta för att du skall kunna behålla ditt medlemsnummer om du
önskar bli medlem igen. Personuppgifter i styrelse- eller årsmötesprotokoll raderas inte då
protokollen sparas för alltid av historiska skäl.. Övriga personuppgifter sparas under olika tid
beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med
Skatteverkets regelverk
 Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet
Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av
yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet
göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som
omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om
tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även
behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt
eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.
 Undantag vid utgivningsbevis
Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling
om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras
både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller
efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om
personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten
till yttrandefrihet.
 Revidering av denna text 
Vid olika förändringar som rör och påverkar SRTBK och klubbens verksamhet kan denna text behövas
revideras. Klubbens verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När
förändringar sker som medför att SRTBK behöver anpassa sin hantering av och rutiner kring lagring
av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver
göras meddelas detta i anknytning till texten.
 Kontakt med SRTBK
Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRTBK: styrelse. Där
kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid
rätt att stoppa SRTBK:s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida klubbens intressen inte
väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din
begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt
dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SRTBK har registrerade om
dig.
En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till klubbens styrelse:
styrelsen@srtbk.se
Anser du att SRTBK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga hos Datainspektionen.,
Personuppgifter kan komma att användas för utskick av information och direktmarknadsföring från
SRTBK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta klubbens styrelse,