Stadgar för Svenska Russkaya Tsvetnaya Bolonkaklubben

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna.

Rasklubben Svenska Russkaya Tsvetnaya BolonkaKlubben är  genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK.

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och riktlinjer.

Rasklubbens stadgar ska fastställas av SKK. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

 

§ 1 Mål

Rasklubben Svenska Russkaya Tsvetnaya BolonkaKlubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SKKs stadgar
tillvarata specifika intressen för rasen genom att:

• Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,bruksmässigt  och exteriört fullgoda rashundar.

• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.

• Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

 

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

1. Informera och sprida kunskap om Svenska Russkaya Tsvetnaya BolonkaKlubben – dess mål, organisation och arbetsformer.

2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.

3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av  SKK upprättade riktlinjer.

4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.

5. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

6. Anordna verksamheter i enlighet med SKKs direktiv.

7. Stödja och medverka i  SKKs forskningsarbete.

8. Delta i samråd inom och utom SKKorganisationen.

 

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i rasklubben.

Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer.

Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKKorganisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

 

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är  medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift.

Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

 

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

§ 6 Organisation

Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

 

§ 7 Årsmöte

Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före Mars  månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.


Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande.

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Justering av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 30 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Moment 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

 

Moment 4 Närvarorätt med mera

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

  •  Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
  • SKKs verkställande direktör.

 Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

 

Moment 5 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

 

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande (utses av konstituerande möte), 3 till 5 övriga ordinarie ledamöter samt 2 till 4 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande.

Styrelsen ska sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

 

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa  stadgar och samt i stadgar för SKK, bland annat:

• Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av  SKK upprättade riktlinjer.

• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.

• Verkställa av årsmötet fattade beslut.

• Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

• Avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.

• Senast 6 veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.

• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.

• Avge yttrande över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.

• Följa de anvisningar som lämnas av SKK.

• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialkubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.

• Utse delegater till SKK fullmäktigemöte i den ordning som SKK stadgar föreskriver.

• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

 

§ 9 Revisorer

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet. Klubbens räkenskaper ska tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

 

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

 

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

 

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs Centralstyrelse. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§ 14 Stadgeändring

Förslag tilländring av dessa stadgar ska senast 31 januari inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKK.

 

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos SKK begära få upphöra som rasklubb i SKK fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.